ANBI status

Schenken en de fiscus

Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

De Stichting AED Tilburg is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

• een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang
• uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking
• als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels (deze tekst is afkomstig van de website van de belastingdienst)

Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan de Stichting AED Tilburg.
Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543 of kijk op Belastingdienst: Giften

Wij staan ingeschreven sinds 1 januari 2008 als: 

STICHTING TILBURG IN 6 MINUTEN AED ACTIEF bekend als: STICHTING AED TILBURG met ANBI nummer 55469

 

 

Financieel jaarverslag 2019

STICHTING AED TE TILBURG    
FINACIEEL VERSLAG BOEKJAAAR 2019.  
 
Alle bedragen in Euro's  
BALANSPOSITIE PER 31 DECEMBER   2018   2019  
ACTIVA;  
Voorraden 68.097 53.843  
Vorderingen 0 10.000  
Liquide Middelen 74.411 83.141  
Totaal activa 142.508 146.984  
PASSIVA;  
Algemene reserve 37.033 43.033  
Voorziening Toekomst 55.862 60.338  
Voorzieningen wijken 49.613 43.613  
Totaal passiva 142.508 146.984  
 
RESULTATENREKENING OVER HET JAAR   2.018   2.019  
BATEN;  
Declaraties  12.529 24.413  
Subsidies 14.795 15.328  
Totaal baten 27.324 39.741  
LASTEN;  
cursussen 5.505 9.115  
onderhoudskosten 6.343 9.106  
algemene kosten 1.944 1.957  
Afschrijvingen 14.812 15.087  
Totaal lasten 28.604 35.265  
 
RESULTAAT NAAR RESERVE -1.280 4.476